Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób

  1. Administrator danych osobowych
    Administratorem Twoich danych osobowych będzie Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
     listownie na adres: ul. Puławska 39/77, 02-508 Warszawa
     przez e-mail: biuro@iab.org.pl
  2. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:
 zapisać Cię na organizowane przez IAB wydarzenie, Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na realizacji wydarzenia,
 Zawrzeć Tobą umowę o udział w organizowanych przez IAB wydarzeniu. Podstawą prawną przetwarzania jest zawierana umowa.
 Wypełniać obowiązki związane z płaceniem podatków, w tym prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywanie dowodów księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości).
 Bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z umową – jeżeli powstanie spór dotyczący umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń .
 w celu marketingu usług własnych IAB Polska za pomocą poczty elektronicznej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na promowaniu naszej działalności

3. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie wykonywania umowy, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy.
Twoje dane osobowe zawarte w dokumentacji podatkowej lub księgowej będziemy przechowywać do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu.

4. Odbiorcy Twoich danych osobowych
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:
 naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT, usługi reklamowe oraz obsługę administracyjną IAB. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
b. prawo wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych,
c. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
d. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
e. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
f. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej [opcja – link do pkt 1]).

Prawo wycofania zgody

W każdej chwili możesz wycofać zgodę na udostępnienie danych Partnerom IAB Polska poprzez wysłanie oświadczenia na adres email biuro@iab.org.pl lub listownie na adres: Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 39/7. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Prawo wyrażenia sprzeciwu

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Sprzeciw możesz zgłosić poprzez adres email biuro@iab.org.pl.

Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.